מכמה זמן שחסרתי מצמידים לי קצין ביקור סדיר? ואם הבית ספר יודע למה אני מחסירה יצמידו לי קצין ביקור סדיר?

מעל 50 חיסורים בערךואם זה חיסור מוצדק מין הסתם שהוא לא נחשב בין החיסורים שנספרים.. X

מי מעלי חיסור מוצדק גם נחשב כי אני מחסיר הרבה לשואל השאלה ותגיד להם שלא תחסיר יותר ואם תמשיך אין לך מה לפחד מביקור סדירקישורים מצורפים:https://www.youtube.com/watch?v=xUqXgx_P5dw X

שואל השאלה:הא סבבה תודה X

חיסור מוצדק לא נחשב, כי הוא מוצדק, אם לא הצדיקו לך אותו מין הסתם שהוא יחשב אבל אם הצדיקו אז הוא לא יחשבחשבת להביא למורה אישור למה החסרת?!_. X

אני אומר לכם שיש לי מעל 50 חיסורים והמורה שלי אמרה חיסור מוצק נחשב לחיסור X

שאלות קשורות