מה זה אומר מעורבות חברתית?

באתר הזה ממש מרחיביםקישורים מצורפים:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/MafteachHalev/Cheshvan.htm X

להתנדב... או במשטרה או במדה או בבתי ספר יש מלא דברים X

שאלות קשורות