מה הכוונה סדרמסירת?התורה ניתנה מן השמיים גם הבכתב וגם הבעפ ומשה מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה.. זו הכוונה.? X

שאלות קשורות