בת כמה גילה אלמגור?

בת 77. X

77. X

77 X

שאלות קשורות