נהיגה עם שמשות כהות ברכב - האם מותר לנהוג ברכב עם חלונות כהים?

זה תלוי, יש סטנדרטים מסויימים שצריך לעמוד בהם.יש הכהיית חלונות שהיא באישור משרד התחבורה ורשות הרישוי.תשאל במקום שאתה רוצה לעשות אם זה באישור או לא. X

שמשות כהות שמגיעות מהיצרן מותרות בשימוש.ברכב אחר, מותר להכהות את השמשות הצידיות האחוריות.לא את אלה שלצידי הנהג ולא את הקדמית והאחורית.משה X

על פי חוק אסור חלונות כהים, לא מקדימה ולא מאחור!אבל זה כמו החוק שאסור לנסוע מעל 100 קמש:))מקווה שהבנת, לילה טוב:)) X

לנוחיות הגולשים אני מצרף כאן את התקנה של משרד התחבורה המאשרת את ציפוי החלונות -ב. הבסיס החוקיתקנה 356 (ד) המעודכנתלא ירשם רכב או יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים בו, כולן או מקצתן צופו בחומר ציפוי בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.ג. המשמעותמשמעות עדכון התקנה היא כי ניתן לאשר במסגרת מבחן הרישוי ציפוי של יתר שמשות הרכב ( שאינן מוזכרות בתקנה ) דהיינו השמשות המותקנות בצידי הרכב מאחורי הנהג והנוסע שלידו בלבד.מתוך: חוזר מינהל התנועה/אגף הרכבבמידה ורוצים עוד הסברים ניתן להתקשר או להכנס לאתר של חלונות כהים - מטאור ציפויים. X

כמו כן יש תקנה 27 ה המאפשרת שימוש ברכב אשר הותקן בו בשמשה האחורית ציפוי חלונות כהה.מותר ולא כפי שנאמר לעיל.4. תקנה 27 (ה) קובעת כי על אף האמור בתקנה 27 (ד), הרי שמותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית אם מותקנות ברכב מראות תשקיף (מראות חיצוניות מימין ומשמאל לרכב).5. שמאחר וקיימות שתי תקנות הנוגעות לנושא, כאשר אחת מתירה הגבלת ראות מן השמשה האחורית והשנייה אוסרת על כך, הוחלט לקבל את הפרשנות המקלה ולא לבצע אכיפה לגבי הדבקת חומר ציפוי על החלון האחורי במידה ויש 2 מראות צד.6. בהתאם להיתר שניתן בתקנה 27 (ה) החליט ר מתן לבטל את הדוח שנרשם והנחה שאין לאסור שימוש ברכבים שבהם השמשה האחורית צופתה בחומר ציפוי כגון מדבקות X

מותר להכהות רק את החלונות האחוריים ברכבבכל מקרה שים לב שזה תמיד נראה חשוד ומקבל תשומת לב משוטרים אז תחשוב פעמייםאת האחוריים מותר להכהות X

שאלות קשורות