מדוע חוגגים את שבועות - מה סיבה לחגיגה חג השבועות? למה מתן תורה?

לחג השבועות מספר שמות.חג השבועות - בגלל שסופרים 7 שבועות של העומר שבסיומן מתחיל החגחג מתן תורה כי בו בסיוון (חג השבועות) ניתנה התורה וזה חג לעם ישראל שבעצם קבלת התורה הפך מקבוצה של עבדים לעם מיוחד בפני עצמו.וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים וזו שמחה של תחילת קציר החיטים הזורעים בדמעה ברינה יקצורו.יש עוד אבל זה העיקר X

חג שבעות חג שמסוגל להעלות את האדם בהמון דרגות בתורה ובקדושה מה שאף יום אינו מסוגל לכך..לא לשכוח!מעלת תיקון ליל שבועותאמירת תיקון ליל שבועות בליל התקדש חג של שבועות הוא תיקון נפלא מאד, והוא תיקון לעוון ביטול תורה של כל השנה, ומסוגל מאד לעורר באדם חשק ואהבת התורה לכל השנה כולה, והוא על דרך טועמיה חיים זכו (מוהראש).. אבל כשיודעים שעיקר התיקון לומר פסוק ראשון ואחרון של כל פרשה ושל כל ספר, כולם יאמרו אותו בחשק גדול, כי אין זה דבר קשה כלל, וגורמים על ידי זה תיקון גדול בכל העולמות..כי מובא בספרים הקדושים שבליל שבועות יש עת שנפתחים בה כל שערי השמים, וכל מה שמתפללים באותה שעה מתקבל לרחמים ולרצון, ולכן כדאי להרבות אז בתפלות ובקשות להשם יתברך, ובודאי יזכה לפעול כל משאלות לבו לטובה.ואם גמר כל סדר אמירת הפסוקים והתריג מצוות, יכול ללמוד במה שלבו חפץ, ולטעום קצת מכל שיעורי תורה שרוצה ללמוד בהם כל השנה, כי אז מסוגל מאד לסדר לעצמו שיעורי תורה לכל השנה, ולטעום קצת מהם בליל קבלת התורה..הרב מרדכי אליהו:מעלת הלימוד - יזהרו ללמוד כל סדר הלימוד של הלילה הזה בחשק גדול ובשמחה פנימית רבה ובהתלהבות הלב. כי הלימוד המתוקן ללילה הזה עושה פרי למעלה וממשיך לנפש האדם קדושה וטהרה.ומי האיש אשר ישמע כזאת ויפנה ליבו לבטלה בלילה הזאת, וכל שכן שלא יטנף פיו בדברים בטלים ודברי חול של משא ומתן וכל שכן בליצנות ולשון הרע. ויתגבר כארי לישב על המשמר בעינים פקוחות לדחות את השינה ולא יתנמנם כלל כי רבינו הארי זל החמיר מאוד בענין השינה בזאת הלילה יותר מליל הושענא רבא, וכנזכר בשער הכוונות בדרוש הלילה הזאת - בן איש חיקישורים מצורפים:שעון החול אוזל.. X

שאלות קשורות