קבורת אדם שהתאבד - האם קוברים אנשים שמתאבדים באותה צורה שקוברים אנשים שמתו מוות טבעי?

ההלכה אומרת אשר אדם שאיבד עצמו לדעת הפסיד את חלקו כעולם הבא וצריך להיקבר מוחץ לגדר, להלכה זו התפתח דיון מאוד מעניין והרבה ניו הפוסקים הגיעו למסקנא אשר אדם אשר מאבד עצמו לדעת הוא מתחרט מיד אחר שהתחיל במלאכתו. לכן הדין בחלק מהמקומות אשר יקברו בתוך בית הקברות על יד הגדר ויש מקומות אשר יקברוהו במקום רגיל.. X

שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שמה סעיף אא) המאבד עצמו לדעת, א אין מתעסקים עמו לכל דבר, ואין מתאבלין עליו, ואין מספידין אותו, ב (א) ולא קורעין ולא חולצין, אבל עומדין עליו בשורה אומרים עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים. סעיף באיזהו (ב) מאבד עצמו לדעת, ג כגון שאמר: הרי הוא עולה לראש הגג, וראוהו שעלה מיד דרך כעס, או שהיה מיצר, ונפל ומת, הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת. קיצור שולחן ערוך סימן רא סעיף אהמאבד עצמו לדעת, הוא רשע שאין למעלה ממנו, שנאמר ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, ובשביל יחיד נברא העולם, וכל המאבד נפש אחת מישראל מאבד עולם מלא ולכן אין מתעסקין עמו לכל דבר, לא קורעין ולא מתאבלין עליו ואין מספידין אותו, אבל קוברין אותו ומטהרין אותו ומלבישין אותו תכריכין. כללו של דבר כלשהו משום כבוד החיים עושין לו. X

בדרכ כן, משום שטוענים שהוא לא היה בדעתו בזמן ביצוע המעשה. X

בדכ נוהגים לפי הדיעה המתייחסת לחרטת האדם בזמן המעשה ונוהגים לקולא.התורה מדגישה חזור והדגש את קדושת החיים ואינה מתיחסת בסלחנות לאדם שמחליט להפסיק את תפקידו עלי אדמות.תמיד אפשר לראות את הדברים היפים בחיים והדרך הזו אינה פתרון והינה בריחה וחוסר רצון להתמודד..ובחרת בחיים...אלי קמירטיפול ואימון אישי X

שאלות קשורות