איך משיגים בשר ועופות בהכשר של הרב לנדא בנתניה?!

תקרא את זה:תודה רבה לבורא.הקדוש ברוך הוא, ברא אותנו בני האדם, אף על פי, שידע שבני אדם רבים ימרדו בו, שרבים יעשו נגד רצונו. כשבני האדם חוטאים למלך בשר ודם, אותו מלך טובח בהם והורג בהם באותו רגע, אך אין מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כן, כשחוטאים לו בני האדם, הוא נותן להם חיים, ועושה איתם ניסים רבים בשעה שחוטאים לו, בשעה שעושים נגד רצונו, ונותן לבריות זמן רב בכדי לתקן מעשיהם הרעים, עד שמגיע העונש. וגם אין אנו יודעים מעשינו הרעים שעשינו בגלגולים קודמים.מצווה גדולה, לומר בכוונה (ואפשר לומר פעם אחר פעם ברציפות, כמו פרקי תהלים).בורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים כולם, מלא ברכות כגודלך*, זה עדיין לא יספיק להודות לך ולברך אותך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית איתנו הנבראים:בורא עולם, אילו פינו, של כל הנבראים כולם, מלא שירה כגודלך, ולשוננו רינה כגודלך, ושפתותינו שבח כגודלך, עדיין זה לא יספיק להודות לך מלך העולם, על אפס קצהו של דבר אחד שעשית איתנו הנבראים:בורא עולם, קדוש אתה כגודלך וטהור אתה כגודלך וברוך אתה כגודלך ומהולל אתה כגודלך ומשובח אתה כגודלך ומפואר אתה כגודלך וחסיד אתה כגודלך:ברוך, אתה בורא עולם, ושמך**הגדול והקדוש, תמיד, ביותר מכל הברכות, וביותר מכל התשבחות ונחמות והילולים ופארים והודאות ושירות וזמירות ורינות ותהילות, שנכתבו ושנאמרו, מרגע שנבראת***, ועד עתה, ושיכתבו ושיאמרו, ושלא יכתבו ושלא יאמרו ****, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד,בורא עולם, ברוך אתה, תמיד, בברכה הזו*****, יותר ממספר כל הנבראים******שבראת, ושתברא, ושלא תברא, לעולמי עולמים, לנצח נצחים, לעד:* (העולם נמצא בתוך ה, ה פינה מקום בתוך עצמו וברא את כל הבריה הזו, היכן שמסתיימת הבריה הזו, כל מה שיש אחרי זה מסביב זה ה, ואין סוף לגודלו של ה)** ( שם שנאמר בסיני, ושאר שמותיו של ה)*** (לה אין בורא, השם ברא את עצמו, ולפניו לא היתה שום בריה).**** (שלא יאמרו, הם בין היתר ברכות שהבריות חשבו עליהם ולא אמרו אותם).***** (בורא עולם אתה ברוך תמיד בברכה הזו, גם אם לא נברך אותך בברכה הזו).****** (חלק מהנבראים הם, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, שמש, ירח, כוכבים, בני אדם, חיות, צמחים, כל גרגיר אבק-בריה בפני עצמה היא, כל גרגיר חול-בריה בפני עצמה היא, כל טיפת גשם-בריה בפני עצמה היא, וכו). (נוסח מספר 20 מתוך 20) (אין זכויות שמורות, מצווה להדפיס, לצלם, להעתיק, ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים) X

יש להבחין בין השגחה לבין הכשר.הכשר למוצרים מקומיים נותנים רק רבנים מקומיים או רבנים איזוריים הכפופים לממשלה (עובדי שרות הציבורי).בנוסף להכשר יש גם השגחות שונות ומשובחות כמו של הרב לנדא הרב מחפוד וכוכדי למצוא עופות בהשגחת הרב לנדא, צריך להיכנס להיפר שנמצא במרכזי אוכלוסייה חרדית - נניח בקרית צאנז - או בהיפרים שבעליהם חרדים - לדוגמה: אושר-עד.הערה: לספרדי לא מספיקה (בבשר) כשרות רגילה או מהדרין, אלא צריך בנוסף כשר חלק. X

תחפש אטליזים בקריה החרדית צאנזוגם אתה יכול להתקשר לשיווק של המשחטה של הרב לנדא ולשאול איפה בנתניה אתה יכול להשיג את העופות שלהם. X

שאלות קשורות