fox (חנות בגדים) זה רשת עולמית, שנמצאת בכל העולם או רק בישראל?

בכל העולם X

ישראליש גם פוקס שהוא בחול, אבל אין קשר בין הפוקס שבחול לפוקס שבישראל X

זה רק בישראל ובמדינות מסויימות באירופה, אותו דבר גם קאסטרו.. זה התחיל בישראלמועבר לאירופה ובינתיים לשניהם יש עוד זמן עד שהם יגיעו לאמריקה X

שאלות קשורות